Pravila in splošni pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Poletno branje

Opredelitev pojmov

Organizator nagradne igre je podjetje Inovatio d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor. Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba, ki nagrado nameni instituciji/pravni osebi, v kateri je zaposlena. Dobitnika nagradne igre določi naključni žreb.

Pravica sodelovanja v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in zaposleni v izobraževalni ustanovi / podjetju. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Nagrada
1 naključni izžrebanec bo lahko izobraževalni ustanovi / podjetju, kjer je zaposlen priskrbel 1-mesečni najem mobilnih interaktivnih tal ali 1-meseči najem interaktivnega zaslona. Termin najema se uskladi z organizatorjem nagradne igre, podjetjem Inovatio d.o.o. glede na razpoložljivost produkta.

Vrednost nagrade
Vrednost nagrade je 40,00 EUR in se nanaša na dostavo izdelka na naslov institucije. Izdelek, ki se daje v 1-mesečni najem je demo različica in se ne daje v najem ali prodaja pod tržnimi pogoji. Zato sam najem ni cenovno ovrednoten.

Trajanje nagradne igre
Nagradna igra Poletno branje z nagrado '1-mesečni najem mobilnih interaktivnih tal ali 1-mesečni najem interaktivnega zaslona' poteka od 7.7.2022 do 30.8.2022 do 23:59.

Potek nagradne igre in elektronsko žrebanje
Objavili bomo 4 študije primera in na koncu vsake bo nagradno vprašanje. V žrebanje bodo uvrščeni vsi udeleženci nagradne igre, ki pravilno odgovorijo na vsaj 2 vprašanji. Žrebanje bo potekalo javno, v prostorih organizatorja Inovatio d.o.o. na naslovu Ulica heroja Bračiča 6/2. nadstropje, 2000 Maribor v ponedeljek, 5.9.2022 ob 10. uri. En udeleženec lahko v posamezni študiji odgovarja na nagradna vprašanja le enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.